Tư vấn trực tuyến
Nền tảng về quản trị nhân sự
 Lớp NỀN TẢNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
Thông báo học lại hè năm 2017
Thông báo học lại hè năm 2017

 Thông báo học lại hè năm 2017

Kết quả thi tốt nghiệp khóa 2013 và thông tin phúc khảo điểm thi
Kết quả thi tốt nghiệp khóa 2013 và thông tin phúc khảo điểm thi

 Kết quả thi tốt nghiệp khóa 2013 và thông tin phúc khảo điểm thi

Thông tin thi tốt nghiệp khóa 2012, 2013 và khóa 2012 thi lại tốt nghiệp
Thông tin thi tốt nghiệp khóa 2012, 2013 và khóa 2012 thi lại tốt nghiệp

Thông tin thi tốt nghiệp khóa 2012, 2013 và khóa 2012 thi lại tốt nghiệp

Thông báo thi tốt nghiệp khóa 2012, 2013
Thông báo thi tốt nghiệp khóa 2012, 2013

 Thông báo thi tốt nghiệp khóa 2012, 2013

Lịch thi học kỳ 6 khóa 2014 và học lại
Lịch thi học kỳ 6 khóa 2014 và học lại

 Lịch thi học kỳ 6 khóa 2014 và học lại

Thông báo học phí học lại học ghép vào học kỳ 6 khóa 2014
Thông báo học phí học lại học ghép vào học kỳ 6 khóa 2014

 Thông báo học phí học lại học ghép vào học kỳ 6 khóa 2014

Lịch thi học lại
Lịch thi học lại

 Lịch thi học lại

Thông báo học phí học kỳ 6 khóa 2014
Thông báo học phí học kỳ 6 khóa 2014

 Thông báo học phí học kỳ 6 khóa 2014

Thời khóa biểu học kỳ 6 khóa 2014
Thời khóa biểu học kỳ 6 khóa 2014

 Thời khóa biểu học kỳ 6 khóa 2014

Điểm thi lần 1 học kỳ 5 khóa 2014 và học lại
Điểm thi lần 1 học kỳ 5 khóa 2014 và học lại

 Điểm thi lần 1 học kỳ 5 khóa 2014 và học lại

Lịch thi học kỳ 5 khóa 2014
Lịch thi học kỳ 5 khóa 2014

 Lịch thi học kỳ 5 khóa 2014

Thông báo học lại
Thông báo học lại

 Thông báo học lại

Thông báo đóng bảo hiểm y tế năm học 2016-2017
Thông báo đóng bảo hiểm y tế năm học 2016-2017

 Thông báo đóng bảo hiểm y tế năm học 2016-2017

Thông báo ôn thi tốt nghiệp khóa 2013-2017 và khóa trước
Thông báo ôn thi tốt nghiệp khóa 2013-2017 và khóa trước

 Thông báo ôn thi tốt nghiệp khóa 2013-2017 và khóa trước

Thông báo học phí học kỳ 5 khóa 2013
Thông báo học phí học kỳ 5 khóa 2013

 Thông báo học phí học kỳ 5 khóa 2013

Thông báo đăng ký học lại HK5 chung khóa 2014
Thông báo đăng ký học lại HK5 chung khóa 2014

 Thông báo đăng ký học lại HK5 chung khóa 2014

Hình tốt nghiệp khóa 2012
Hình tốt nghiệp khóa 2012

 Hình tốt nghiệp khóa 2012

Lễ tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2012
Lễ tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2012

 Lễ tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2012

Thông báo thi lại kỳ hè 2016
Thông báo thi lại kỳ hè 2016

 Thông báo thi lại kỳ hè 2016

Điểm thi lần 1 kỳ hè năm 2016
Điểm thi lần 1 kỳ hè năm 2016

 Điểm thi lần 1 kỳ hè năm 2016

Lịch thi lẩn 1 học kỳ học lại hè 2016
Lịch thi lẩn 1 học kỳ học lại hè 2016

 Lịch thi lẩn 1 học kỳ học lại hè 2016

Thời khóa biểu học kỳ 5 của lớp C14DNUD01
Thời khóa biểu học kỳ 5 của lớp C14DNUD01

 Thời khóa biểu học kỳ 5 của lớp C14DNUD01

Thời khóa biểu học lại hè năm 2016 (lần 2)
Thời khóa biểu học lại hè năm 2016 (lần 2)

 Thời khóa biểu học lại hè năm 2016 (lần 2)

Điểm thi kết thúc học kỳ 4 khóa 2014 và học lại (Thi lại)
Điểm thi kết thúc học kỳ 4 khóa 2014 và học lại (Thi lại)

 Điểm thi kết thúc học kỳ 4 khóa 2014 và học lại (Thi lại)

Thông báo học lại hè năm 2016 (đợt 2)
Thông báo học lại hè năm 2016 (đợt 2)

 Thông báo học lại hè năm 2016 (đợt 2)

Thời khóa biểu học hè năm 2016 (đợt 1)
Thời khóa biểu học hè năm 2016 (đợt 1)

 Thời khóa biểu học hè năm 2016 (đợt 1)

Thông báo học lại hè năm 2016 (đợt 1)
Thông báo học lại hè năm 2016 (đợt 1)

 Thông báo học lại hè năm 2016 (đợt 1) 

Điểm thi kết thúc học kỳ 4 khóa 2014 và học lại
Điểm thi kết thúc học kỳ 4 khóa 2014 và học lại

 Điểm thi kết thúc học kỳ 4 khóa 2014 và học lại

Điểm kiểm tra định kỳ học kỳ 4 khóa 2014 và sinh viên học lại
Điểm kiểm tra định kỳ học kỳ 4 khóa 2014 và sinh viên học lại

 Điểm kiểm tra định kỳ học kỳ 4 khóa 2014 và sinh viên học lại

Lịch thi HK4 của khóa 2014
Lịch thi HK4 của khóa 2014

 Lịch thi HK4 của khóa 2014

Hồ sơ cần nộp của sinh viên khóa 2013
Hồ sơ cần nộp của sinh viên khóa 2013

 Hồ sơ cần nộp của sinh viên khóa 2013

Điểm tổng hợp học kỳ 6 khóa 2013
Điểm tổng hợp học kỳ 6 khóa 2013

 Điểm tổng hợp học kỳ 6 khóa 2013

Thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 2013
Thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 2013

 Thực tập tốt nghiệp của sinh viên khóa 2013

Cập nhật điểm thi HK6 khóa 2013
Cập nhật điểm thi HK6 khóa 2013

 Cập nhật điểm thi HK6 khóa 2013

Điểm thi học kỳ 6 khóa 2013
Điểm thi học kỳ 6 khóa 2013

 Điểm thi học kỳ 6 khóa 2013

Thông báo học phí HK6 khóa 2 và HK4 khóa 3
Thông báo học phí HK6 khóa 2 và HK4 khóa 3

Thông báo học phí HK6 khóa 2 và HK4 khóa 3

Thông báo học phí học lại
Thông báo học phí học lại

 Thông báo học phí học lại

Lịch thi học kỳ 6 khóa 2
Lịch thi học kỳ 6 khóa 2

  Lịch thi học kỳ 6 khóa 2

Điểm thi lại học kỳ 3 khóa 2014
Điểm thi lại học kỳ 3 khóa 2014

 Điểm thi lại học kỳ 3 khóa 2014

Điểm thi lại của các khóa trả nợ môn của HK3 và HK5
Điểm thi lại của các khóa trả nợ môn của HK3 và HK5

 Điểm thi lại của các khóa trả nợ môn của HK3 và HK5

Điểm thi lại học kỳ 5 khóa 2013
Điểm thi lại học kỳ 5 khóa 2013

Điểm thi lại học kỳ 5 khóa 2013

Bảng điểm phúc khảo thi tốt nghiệp khóa 2012
Bảng điểm phúc khảo thi tốt nghiệp khóa 2012

 Bảng điểm phúc khảo thi tốt nghiệp khóa 2012

Điểm thi kỳ 3 của khóa 2014
Điểm thi kỳ 3 của khóa 2014

 Điểm thi kỳ 3 của khóa 2014

Thông báo sinh viên đóng tiền thi lại
Thông báo sinh viên đóng tiền thi lại

 Thông báo sinh viên đóng tiền thi lại

Lịch thi lần 2 kỳ 3 khóa 2014 và kỳ 5 khóa 2013
Lịch thi lần 2 kỳ 3 khóa 2014 và kỳ 5 khóa 2013

 Lịch thi lần 2 kỳ 3 khóa 2014 và kỳ 5 khóa 2013

Điểm thi trả nợ học phần (học trong kỳ 3 và kỳ 5)
Điểm thi trả nợ học phần (học trong kỳ 3 và kỳ 5)

 Điểm thi trả nợ học phần (học trong kỳ 3 và kỳ 5)

Điểm thi kỳ 5 của khóa 2013
Điểm thi kỳ 5 của khóa 2013

 Điểm thi kỳ 5 của khóa 2013

Thời khóa biểu học kỳ 6 khóa 2013
Thời khóa biểu học kỳ 6 khóa 2013

 Thời khóa biểu học kỳ 6 khóa 2013

Điểm thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2012
Điểm thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2012

 Điểm thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2012

Thời khóa biểu học kỳ 4 khóa 2014
Thời khóa biểu học kỳ 4 khóa 2014

 Thời khóa biểu học kỳ 4 khóa 2014

Điểm kiểm tra giữa kỳ học kỳ học lại (học chung khóa 2014 - HK3)
Điểm kiểm tra giữa kỳ học kỳ học lại (học chung khóa 2014 - HK3)

 Điểm kiểm tra giữa kỳ học kỳ học lại (học chung khóa 2014 - HK3)

Điểm kiểm tra giữa kỳ học kỳ 3 khóa 2014
Điểm kiểm tra giữa kỳ học kỳ 3 khóa 2014

 Điểm kiểm tra giữa kỳ học kỳ 3 khóa 2014

Điểm kiểm tra giữa kỳ học kỳ học lại (học chung khóa 2013 - HK5)
Điểm kiểm tra giữa kỳ học kỳ học lại (học chung khóa 2013 - HK5)

 Điểm kiểm tra giữa kỳ học kỳ học lại (học chung khóa 2013 - HK5)

Điểm kiểm tra giữa kỳ học kỳ 5 - khóa 2013
Điểm kiểm tra giữa kỳ học kỳ 5 - khóa 2013

 Điểm kiểm tra giữa kỳ học kỳ 5 - khóa 2013

Lịch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề khóa 2012
Lịch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề khóa 2012

 Lịch thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề khóa 2012

Lịch thi lần 1 HK5 khóa 2013 (Lớp UDPM)
Lịch thi lần 1 HK5 khóa 2013 (Lớp UDPM)

 Lịch thi lần 1 HK5 khóa 2013 (Lớp UDPM)

Lịch thi lần 1 HK5 khóa 2013 (Lớp KTDN)
Lịch thi lần 1 HK5 khóa 2013 (Lớp KTDN)

 Lịch thi lần 1 HK5 khóa 2013 (Lớp KTDN)

Lịch thi HK3 khóa 2014
Lịch thi HK3 khóa 2014

 Lịch thi HK3 khóa 2014

Nhắc nộp học phí HK5 khóa 2 và HK3 khóa 3
Nhắc nộp học phí HK5 khóa 2 và HK3 khóa 3

 Nhắc nộp học phí HK5 khóa 2 và HK3 khóa 3

Nhắc nộp học phí học lại
Nhắc nộp học phí học lại

 Nhắc nộp học phí học lại

Học phí học lại
Học phí học lại

 Học phí học lại

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 2, CHƯƠNG TRÌNH "NHÂN VIÊN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CHUYÊN NGHIỆP"
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 2, CHƯƠNG TRÌNH "NHÂN VIÊN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CHUYÊN NGHIỆP"

Tiếp nối thành công của đợt tuyển sinh thứ 1 năm 2015, chương trình đào tạo cung ứng nhân lực cho VNPT Tp. Hồ Chí Minh trong 3 ngày 28, 29 và 30/8/2015 vừa qua, Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông II (PTTC2) và VNPT TP Hồ Chí Minh quyết định mở đợt tuyển sinh thứ 2, bắt đầu từ ngày 1/9/2015. Đây là chương trình Học thật, Việc Thật, mức độ Cam kết lên đến 100%. Chương trình đã được tổ chức từ năm 2012, tạo cơ hội có việc làm ổn định, đúng chuyên môn cho hàng trăm ứng viên.

Khai giảng Khóa "Phân công phân nhiệm, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên" cho EVN
Khai giảng Khóa "Phân công phân nhiệm, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên" cho EVN

 Ngày 11/08/2015, Trung tâm đã khai giảng lớp "Phân công phân nhiệm, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên" cho đội ngũ quản lý của Tổng công ty điện lực miền Nam EVN. Đây là chương trình tổ chức thường niên, được EVN tin tưởng, lựa chọn trong suốt hơn 2 năm qua.

Sơ tuyển Chương trình Đào tạo " Nhân viên dịch vụ Viễn thông chuyên nghiệp"
Sơ tuyển Chương trình Đào tạo " Nhân viên dịch vụ Viễn thông chuyên nghiệp"

Trong những ngày cuối tháng 8/2015 vừa qua, tại Trung tâm đào tạo bưu chính viễn thông II (PTTC2) đã diễn ra buổi sơ tuyển đợt 1 cho khoá đào tạo Nhân viên dịch vụ viễn thông. Tham gia sơ tuyển có các lãnh đạo của Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh (VNPT Tp. HCM), PTTC2 và gần 100 ứng viên.

HỌC 6 TUẦN, LƯƠNG 6 TRIỆU
HỌC 6 TUẦN, LƯƠNG 6 TRIỆU

Từ ngày 11/8/2015 đến ngày 21/8/2015, Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông II chiêu sinh khóa đào tạo "Nhân viên dịch vụ Viễn thông chuyên nghiệp", với cam kết nhận việc ngay sau khi tốt nghiệp, học 6 tuần, mức lương trung bình 6 triệu/tháng, hoàn trả 100% học phí nếu sau tốt nghiệp không được tuyển dụng.

Khóa học "Tối ưu hóa mạng vô tuyến 3G UMTS nâng cao"
Khóa học "Tối ưu hóa mạng vô tuyến 3G UMTS nâng cao"

 Sau 3 đợt học kéo dài trong 10 ngày (từ ngày 6/1 đến ngày 27/1/2015), Trung tâm đã tổ chức thành công khóa đào tạo "Tối ưu hóa mạng vô tuyến 3G UMTS nâng cao" cho Trung tâm Dịch vụ Viễn thông Khu vực 2"

Khai giảng chuỗi chương trình đào tạo và triển khai bộ Cẩm nang Kinh doanh của VNPT TP Hồ Chí Minh
Khai giảng chuỗi chương trình đào tạo và triển khai bộ Cẩm nang Kinh doanh của VNPT TP Hồ Chí Minh

 Sau khi xây dựng thành công bộ Cẩm nang kinh doanh cho VNPT TP Hồ Chí Minh, vào tháng 7/2015, Trung tâm II tiếp tục triển khai các lớp đào tạo triển khai sản phẩm này đến với đội ngũ nhân viên bán hàng, chăm sóc khách hàng của VNPT TP.  

Trung tâm II tổ chức thành công chuỗi các chương trình lập trình năm 2015: JAVA, PHP, ASP.NET
Trung tâm II tổ chức thành công chuỗi các chương trình lập trình năm 2015: JAVA, PHP, ASP.NET

Trong tháng 6 và tháng 7 năm 2015, Trung tâm II đã tổ chức thành công chuỗi các chương trình lập trình năm 2015 cho cán bộ nhân viên kỹ thuật của Tập đoàn VNPT, bao gồm: Đào tạo Lập trình ASP.NET, PHP, và JAVA trên Web. 

Khai giảng khóa học "Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả"
Khai giảng khóa học "Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả"

 Vào ngày 26/01/2015, lễ khai giảng khóa "Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả" dành cho đội ngũ Quản lý cấp Phòng, Ban, Trung tâm thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở Hồ Chí Minh, và Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông II đã được tổ chức với sự tham dự  và chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện phụ trách cơ sở Hồ Chí Minh.

Trung tâm II tổ chức thành công các khóa đào tạo “Chuyên viên quản trị mạng CISCO cơ bản (CCNA++)”
Trung tâm II tổ chức thành công các khóa đào tạo “Chuyên viên quản trị mạng CISCO cơ bản (CCNA++)”

Trong vòng 2 tháng (7- 8/2015), Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông đã tổ chức thành công 4 khóa đào tạo "Chuyên viên quản trị mạng CISCO cơ bản CCNA++", một trong những chương trình đào tạo trọng điểm của Tập đoàn Viễn thông Việt Nam VNPT.

Thời khóa biểu HK5 khóa 2013
Thời khóa biểu HK5 khóa 2013

Thời khóa biểu HK5 khóa 2013 

Thời khóa biểu HK3 khóa 2014
Thời khóa biểu HK3 khóa 2014

 Thời khóa biểu HK3 khóa 2014

Thông báo học lại lần 4 năm 2015
Thông báo học lại lần 4 năm 2015

 Thông báo học lại lần 4 năm 2015

Thông báo đóng BHYT năm học 2015-2016
Thông báo đóng BHYT năm học 2015-2016

 Thông báo đóng BHYT năm học 2015-2016

Kết quả thi lần 1 Học kỳ học lại khóa 2012 -2015
Kết quả thi lần 1 Học kỳ học lại khóa 2012 -2015

 Kết quả thi lần 1 Học kỳ học lại khóa 2012 -2015

Lịch thi lần 2 HK4 khóa 2013 và học ghép
Lịch thi lần 2 HK4 khóa 2013 và học ghép

 Lịch thi lần 2 HK4 khóa 2013 và học ghép

Lịch thi học kỳ hè lớp C13DNKT01-N
Lịch thi học kỳ hè lớp C13DNKT01-N

 Lịch thi học kỳ hè lớp C13DNKT01-N

Kết quả thi lần 2 HK3 khóa 2013 và học ghép
Kết quả thi lần 2 HK3 khóa 2013 và học ghép

 Kết quả thi lần 2 HK3 khóa 2013 và học ghép

Lịch thi Học kỳ học lại hè năm 2015
Lịch thi Học kỳ học lại hè năm 2015

 Lịch thi Học kỳ học lại hè năm 2015

Kết quả phúc khảo môn Ngôn ngữ HTML/Javascript
Kết quả phúc khảo môn Ngôn ngữ HTML/Javascript

 Kết quả phúc khảo môn Ngôn ngữ HTML/Javascript lần 2 HK3 khóa 2013

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng nghề năm 2015
Thông báo tuyển sinh Cao đẳng nghề năm 2015

 Thông báo tuyển sinh Cao đẳng nghề năm 2015

Kết quả thi lần 1 HK4 lớp C13DNKT01-N
Kết quả thi lần 1 HK4 lớp C13DNKT01-N

 Kết quả thi lần 1 HK4 lớp C13DNKT01-N

Thông báo học lại lần 3 năm 2015 (lớp kế toán)
Thông báo học lại lần 3 năm 2015 (lớp kế toán)

 Thông báo học lại lần 3 năm 2015 (lớp kế toán)

Thời khóa biểu học lại lớp C13DNKT01-N
Thời khóa biểu học lại lớp C13DNKT01-N

 Thời khóa biểu học lại lớp C13DNKT01-N

Kết quả thi lần 2 HK1 khóa 2014
Kết quả thi lần 2 HK1 khóa 2014

Kết quả thi lần 2 HK1 khóa 2014

Kết quả phúc khảo môn Hệ điều hành Linux
Kết quả phúc khảo môn Hệ điều hành Linux

 Kết quả phúc khảo môn Hệ điều hành Linux

Kết quả thi lần 1 Học kỳ học lại khóa 2012
Kết quả thi lần 1 Học kỳ học lại khóa 2012

 Kết quả thi lần 1 Học kỳ học lại khóa 2012

Kết quả thi lần 1 HK4 khóa 2013 - Ứng dụng phần mềm
Kết quả thi lần 1 HK4 khóa 2013 - Ứng dụng phần mềm

Kết quả thi lần 1 HK4 khóa 2013 - Ứng dụng phần mềm

Thời khóa biểu học lại môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Thời khóa biểu học lại môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Thời khóa biểu học lại môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Kết quả thi lần 2 HK6 khóa 2012
Kết quả thi lần 2 HK6 khóa 2012

 Kết quả thi lần 2 HK6 khóa 2012

Thời khóa biểu học hè khóa 2012
Thời khóa biểu học hè khóa 2012

 Thời khóa biểu học hè khóa 2012

Thông báo học lại lần 2 năm 2015
Thông báo học lại lần 2 năm 2015

 Thông báo học lại lần 2 năm 2015

Lịch thi lần 1 HK2 khóa 2014
Lịch thi lần 1 HK2 khóa 2014

 Lịch thi lần 1 HK2 khóa 2014

Kết quả phúc khảo khóa 2012
Kết quả phúc khảo khóa 2012

 Kết quả phúc khảo khóa 2012

Lịch thi lần 2 HK6 Khóa 2012
Lịch thi lần 2 HK6 Khóa 2012

 Lịch thi lần 2 HK6 Khóa 2012

Lịch thi lần 1 HK4 khóa 2013
Lịch thi lần 1 HK4 khóa 2013

 Lịch thi lần 1 HK4 khóa 2013

DANH SÁCH HỌC ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN CHO SINH VIÊN
DANH SÁCH HỌC ĐỐI TƯỢNG ĐOÀN CHO SINH VIÊN

Danh sách học đối tượng Đoàn cho sinh viên 

Kết quả thi HK6 khóa 2012
Kết quả thi HK6 khóa 2012

 Kết quả thi HK6 khóa 2012

Kết quả thi lần 2 HK5 khóa 2012
Kết quả thi lần 2 HK5 khóa 2012

 Kết quả thi lần 2 HK5 khóa 2012

Thông báo nhắc nộp học phí lần 2 năm 2015
Thông báo nhắc nộp học phí lần 2 năm 2015

 Thông báo nhắc nộp học phí lần 2 năm 2015 

Lịch thi lần 2 HK1 khóa 2014
Lịch thi lần 2 HK1 khóa 2014

 Lịch thi lần 2 HK1 khóa 2014

Lịch thi lần 2 HK3 khóa 2013
Lịch thi lần 2 HK3 khóa 2013

 Lịch thi lần 2 HK3 khóa 2013

Kết quả thi lần 2 học lại môn Quản trị CSDL với SQL Server và Lập trình .Net
Kết quả thi lần 2 học lại môn Quản trị CSDL với SQL Server và Lập trình .Net

 Kết quả thi lần 2 học lại môn Quản trị CSDL với SQL Server và Lập trình .Net

Kết quả thi lần 1 học lại môn Quản trị CSDL với SQL Server và Lập trình .Net
Kết quả thi lần 1 học lại môn Quản trị CSDL với SQL Server và Lập trình .Net

 Kết quả thi lần 1 học lại môn Quản trị CSDL với SQL Server và Lập trình .Net

Thông báo thực tập tốt nghiệp năm 2015
Thông báo thực tập tốt nghiệp năm 2015

 Thông báo thực tập tốt nghiệp năm 2015

Lịch thi Học kỳ học lại môn Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server và Lập trình .Net
Lịch thi Học kỳ học lại môn Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server và Lập trình .Net

 Lịch thi Học kỳ học lại môn Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server và Lập trình .Net

Thông báo học lại lần 1 năm 2015
Thông báo học lại lần 1 năm 2015

 Thông báo học lại lần 1 năm 2015

Thông báo nhắc nộp học phí lần 1
Thông báo nhắc nộp học phí lần 1

Thông báo nhắc nộp học phí lần 1

Thông báo học phí học lại lần 1 năm 2015
Thông báo học phí học lại lần 1 năm 2015

 Thông báo học phí học lại lần 1 năm 2015

Kết quả thi lần 1 Học kỳ 1 khóa 2014 và học ghép
Kết quả thi lần 1 Học kỳ 1 khóa 2014 và học ghép

 Kết quả thi lần 1 Học kỳ 1 khóa 2014 và học ghép

Kết quả thi lần 1 Học kỳ 3 khóa 2013 và học ghép
Kết quả thi lần 1 Học kỳ 3 khóa 2013 và học ghép

 Kết quả thi lần 1 Học kỳ 3 khóa 2013 và học ghép

Thông báo nộp học phí học kỳ 1 năm học  2015-2016
Thông báo nộp học phí học kỳ 1 năm học 2015-2016

 Thông báo nộp học phí HK1 năm học 2015-2016

Lịch thi lần 1 - Học kỳ 6 - Khóa 2012
Lịch thi lần 1 - Học kỳ 6 - Khóa 2012

 Lịch thi lần 1 - Học kỳ 6 - Khóa 2012

Lịch thi lần 2 Học kỳ 5 - Khóa 2012
Lịch thi lần 2 Học kỳ 5 - Khóa 2012

Lịch thi lần 2 Học kỳ 5 - Khóa 2012

Thời khóa biểu HK2, khóa 2014
Thời khóa biểu HK2, khóa 2014

 Thời khóa biểu HK2, khóa 2014

Kết quả thi lần 1 học kỳ 5 khóa 2012
Kết quả thi lần 1 học kỳ 5 khóa 2012

 Kết quả thi lần 1 học kỳ 5 khóa 2012

KẾT QUẢ THI LẦN 2 HỌC KỲ HỌC LẠI
KẾT QUẢ THI LẦN 2 HỌC KỲ HỌC LẠI

 Kết quả thi lần 2 học kỳ học lại (hè 2014)

Gặp mặt và trao đổi về chương trình hợp tác đào tạo dạy nghề
Gặp mặt và trao đổi về chương trình hợp tác đào tạo dạy nghề

 Ngày 04/02/2015 Học Viện công Nghệ Bưu chính Viễn thông có buổi gặp mặt với Công ty TNHH Hà Nội IEC 

Thời khóa biểu HK4, khóa 2013
Thời khóa biểu HK4, khóa 2013

 Thời khóa biểu HK4, khóa 2013

Thông báo về việc thu hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội năm học 2014-2015
Thông báo về việc thu hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội năm học 2014-2015

 Thông báo về việc thu hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội năm học 2014-2015

Xét miễn giảm học phí cho sinh viên
Xét miễn giảm học phí cho sinh viên

 Xét miễn giảm học phí cho sinh viên

Lịch thi lần 1 - Học kỳ 1 - Khóa 2014
Lịch thi lần 1 - Học kỳ 1 - Khóa 2014

 Lịch thi lần 1 - Học kỳ 1 - Khóa 2014

Lịch học lại
Lịch học lại

 Thông báo lịch học lại

Thông báo học lại lần 3 năm 2014
Thông báo học lại lần 3 năm 2014

 Thông báo học lại lần 3 năm 2014

Thời khóa biểu HK6, khóa 2012
Thời khóa biểu HK6, khóa 2012

 Thời khóa biểu HK6, khóa 2012

Lịch thi lần 1 Học kỳ 3 khóa 2013
Lịch thi lần 1 Học kỳ 3 khóa 2013

Lịch thi lần 1 Học kỳ 3 khóa 2013

Nhắc nhở đóng học phí
Nhắc nhở đóng học phí

 Thông báo nhắc nhở lần 1 Sinh viên chưa nộp học phí học kỳ 5 của sinh viên khóa 1 và học kỳ 3 của sinh viên khóa 2

Kết quả thi - Học kỳ hè 2014
Kết quả thi - Học kỳ hè 2014

 Kết quả thi - Học kỳ hè 2014

Lịch thi lần 1 - Học kỳ 5 - Khóa 2012 và lịch thi lần 2 - Học kỳ hè 2014
Lịch thi lần 1 - Học kỳ 5 - Khóa 2012 và lịch thi lần 2 - Học kỳ hè 2014

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ học lại (hè năm 2014) và Lịch thi kết thúc học phần học kỳ học kỳ 5 Lớp C12DNUD01 và C12DNUD02-N - Đợt 1

Danh sach hoc phi hoc lai
Danh sach hoc phi hoc lai

 Danh sách học phí học lại lần 2 năm 2014

Danh sach hoc lai nam 2014
Danh sach hoc lai nam 2014

 Danh sách học lại đợt 2 năm 2014

Thoi khoa bieu HK1 khoa 3 (C14DNUD01-N)
Thoi khoa bieu HK1 khoa 3 (C14DNUD01-N)

Thời khóa biểu HK1 khóa 3 (C14DNUD01-N)

KET QUA THI LAN 2 HK2 LOP C13DNUD01-N
KET QUA THI LAN 2 HK2 LOP C13DNUD01-N

 Kết quả thi lần 2 HK2 lớp C13DNUD01-N

KET QUA THI LAN 2 HK2 LOP C13DNUD02-N
KET QUA THI LAN 2 HK2 LOP C13DNUD02-N

 Kết quả thi lần 2 HK2 lớp C13DNUD02-N

KẾT QUẢ THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 LỚP C13DNKT01-N
KẾT QUẢ THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 LỚP C13DNKT01-N

 KẾT QUẢ THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 LỚP C13DNKT01-N

Thông báo đóng học phí học kỳ 5 khóa 2012, học kỳ 2 khóa 2013 và BHYT năm học 2014 - 2015
Thông báo đóng học phí học kỳ 5 khóa 2012, học kỳ 2 khóa 2013 và BHYT năm học 2014 - 2015

 Thông báo đóng học phí học kỳ 5 khóa 2012, học kỳ 2 khóa 2013 và BHYT năm học 2014 - 2015

KHÓA HỌC: "NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CẤP TRUNG"
KHÓA HỌC: "NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CẤP TRUNG"

 (TT&QHCC) Trong các ngày 28-29/8, 3-5/9 và 11-14/9/2014, VNPT Long An phối hp vi Trung tâm Đào to Bưu chính Vin thông 2 (TT BCVT 2) t chc 3 đt đào to ti ch v “Nâng cao năng lc qun lý điu hành cp trung” cho 40 cán b qun lý (Trưởng/Phó phòng, Giám đốc/Phó giám đốc Trung tâm,..) của VNPT Long An.

KẾT QUẢ THI LẦN 2 HỌC KỲ 4 KHÓA 2012
KẾT QUẢ THI LẦN 2 HỌC KỲ 4 KHÓA 2012

  KẾT QUẢ THI LẦN 2 HỌC KỲ 4 KHÓA 2012

Tuyển sinh Cao đẳng nghề đợt 2/2014
Tuyển sinh Cao đẳng nghề đợt 2/2014

Tuyển sinh Cao đẳng nghề đợt 2/2014

Thông báo học lại lần 2 năm 2014
Thông báo học lại lần 2 năm 2014

Thông báo học lại lần 2 năm 2014 

mẫu Hồ sơ xét tuyển Cao đẳng nghề
mẫu Hồ sơ xét tuyển Cao đẳng nghề

 

Thời khóa biểu HK3, khóa 2013
Thời khóa biểu HK3, khóa 2013

 Thời khóa biểu HK3, khóa 2013

Thời khóa biểu HK5, khóa 2012
Thời khóa biểu HK5, khóa 2012

Thời khóa biểu HK5, khóa 2012 

Lịch thi lần 2 khóa 2012, 2013 và Học kỳ học lại hè 2014
Lịch thi lần 2 khóa 2012, 2013 và Học kỳ học lại hè 2014

 Thông báo lịch thi lần 2 Học kỳ 4 khóa 2012, học kỳ 2 khóa 2013 và học kỳ học lại hè 2014

Kết quả thi lần 1 học kỳ 2 khóa 2013
Kết quả thi lần 1 học kỳ 2 khóa 2013

 Kết quả thi lần 1 học kỳ 2 khóa 2013

Kết quả thi lần 1 học kỳ 4 khóa 2012
Kết quả thi lần 1 học kỳ 4 khóa 2012

Kết quả thi lần 1 học kỳ 4 khóa 2012

Thông báo học lại lần 1
Thông báo học lại lần 1

 

Thời khóa biểu học lại
Thời khóa biểu học lại

 Thời khóa biểu học lại

Thông báo học phí học lại lần 1
Thông báo học phí học lại lần 1

 Thông báo về học phí thực tế học lại cho sinh viên

Lịch thi lần 1- Học kỳ 2- Khóa 2013 (KTDN)
Lịch thi lần 1- Học kỳ 2- Khóa 2013 (KTDN)

 Lịch thi lần 1 học kỳ 2 lớp C13DNKT01-N

Lịch thi lần 1 - Học kỳ 4 - Khóa 2012
Lịch thi lần 1 - Học kỳ 4 - Khóa 2012

 Lịch thi lần 1 - Học kỳ 4 - Khóa 2012

Lịch thi lần 1 - Học kỳ 2 - Khóa 2013 (UDPM)
Lịch thi lần 1 - Học kỳ 2 - Khóa 2013 (UDPM)

 Lịch thi lần 1 học kỳ 2 lớp C13DNUD01-N và C13DNUD02-N

Kết quả thi lần 2 HK3 khóa 2012 và HK1 khóa 2013 (C13DNUD02-N, C13DNKT01-N)
Kết quả thi lần 2 HK3 khóa 2012 và HK1 khóa 2013 (C13DNUD02-N, C13DNKT01-N)

 Kết quả thi lần 2 HK3 khóa 2012 và HK1 khóa 2013 (C13DNUD02-N, C13DNKT01-N)

Kết quả thi HK3 khóa 1
Kết quả thi HK3 khóa 1

 Thông báo điều kiện thi lần 2 và lệ phí thi lần 2:

- Điều kiện thi lần 2:
  +Sinh viên có điểm kiểm tra định kỳ trung bình >=5 và điểm thi lần 1 <5 (Lưu ý: điểm tổng kết môn >=5 vẫn phải thi lại nếu điểm thi lần 1<5)
  + Lệ phí thi lần 2: 60.000đ/môn. Sinh viên đóng tại phòng đào tạo trước ngày thi lại.
 Xem kết quả tại: www.mediafire.com/folder/cj290b945j1h3/KQHK3Khoa1


 

Lịch học Học kỳ 2 lớp C13DNKT01-N
Lịch học Học kỳ 2 lớp C13DNKT01-N

Bấm vào xem chi tiết để tải về "Lịch học Học kỳ 2 lớp C13DNKT01-N"

Lịch học Học kỳ 2 lớp C13DNUD01-N và C13DNUD02-N
Lịch học Học kỳ 2 lớp C13DNUD01-N và C13DNUD02-N

Bấm vào chi tiết để tải về "Lịch học Học kỳ 2 lớp C13DNUD01-N và C13DNUD02-N"

Lịch thi lần 2 - Học kỳ 3 - Khóa 1
Lịch thi lần 2 - Học kỳ 3 - Khóa 1

 Thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 3 của lớp C12DNUD01-N và C12DNUD02-N 

Lịch thi lần 2 Học kỳ 1 - Lớp C13DNUD02-N và C13DNKT01-N
Lịch thi lần 2 Học kỳ 1 - Lớp C13DNUD02-N và C13DNKT01-N

 Lịch thi lần 2 Học kỳ 1 - Lớp C13DNUD02-N và C13DNKT01-N

Thông báo đóng học phí
Thông báo đóng học phí

 Thông báo đóng học phí kỳ 2 khóa 2 và kỳ 4 khóa 1

Kết quả thi lớp C13DNKT01-N
Kết quả thi lớp C13DNKT01-N

Cập nhật thêm điểm môn Kỹ năng học tập hiệu quả
Cập nhật thêm điểm môn luật kinh tế

Kết quả thi lớp C13DNUD02-N
Kết quả thi lớp C13DNUD02-N

Cập nhật thêm điểm môn Kỹ năng học tập hiệu quả

Kết quả thi HK1 lần 2 lớp C13DNUD01-N
Kết quả thi HK1 lần 2 lớp C13DNUD01-N

 Kết quả thi HK1 lần 2 lớp C13DNUD01-N

Lịch thi HK1 - C13DNKT01-N
Lịch thi HK1 - C13DNKT01-N

THÔNG BÁO

LỊCH THI LẦN 1HỌC KỲ 1

LỚP C13DNKT01-N

Lịch thi HK1 - C13DNUD02-N
Lịch thi HK1 - C13DNUD02-N

 THÔNG BÁO

LỊCH THI LẦN 1HỌC KỲ 1

LỚP C13DNUD02-N

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 1 - LỚP C13DNUD01-N
LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 1 - LỚP C13DNUD01-N

 THÔNG BÁO

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 1

LỚP C13DNUD01-N

Kết quả thi lớp C13DNUD01-N
Kết quả thi lớp C13DNUD01-N

 Kết quả thi lần 1 lớp C13DNUD01-N